วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๘
รอง ผบ.กกล.รส.จทบ.อ.ต. เป็นผู้แทน ผบ.กกล.รส.ทภ.3 มอบรางวัล และโล่ประกาศเกียรติคุณ
ให้กับผู้ที่ผ่านการประเมินผลตามโครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ( ระยะสานต่อโครงการ ) จำนวน 3 กิจกรรม 6 โครงการ
ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น 2 ศาลากลาง จว.พร. โดยมี ผวจ.พร. ร่วมเป็นเกียรติในพิธี