วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๗
ประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการเปิดเวที
รับฟังความคิดเห็นของ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
กรณีสาเหตุ/เหตุผลของการที่ต้องคงไว้ซึ่งระบบการปกครองส่วนภูมิภาค
และข้อดี/ข้อเสียของการยกเลิกระบบการปกครองส่วนภูมิภาค

.....<ดูเพิ่มเติม>


 
วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗
จัดประชุมสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดแพร่
เพื่อสร้างความรับรู้และความเข้าใจให้เกิดแก่ประชาชน
ผ่านสื่อมวลชนทุกแขนง .....<ดูเพิ่มเติม>

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๗
โครงการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ด้วยมิติศาสนา
และวัฒนธรรม
และการจัดทำแผนปรองดองสมานฉันท์
แผนศาสนาจังหวัดอุตรดิตถ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๗
งานลางสาดหวาน และของดีตำบลสวนเขื่อน เพื่อความปรองดอง
และคืนความสุขให้แก่ประชาชน ประจำปี ๒๕๕๗
ณ สนามกีฬาประชาชนตำบลสวนเขื่อน  อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗
กิจกรรม “ มหกรรมคอนเสิร์ตคืนความสุขให้คนในชาติ ”
เป็นการสร้างความสุข ความเพลิดเพลิน สร้างรอยยิ้ม
ความประทับใจ
และความปรองดองสมานฉันท์ให้คนในชาติ
ณ  สนามกีฬา
จังหวัดอุตรดิตถ์ ( สนามหมอนไม้ )
อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ช่วงบ่าย
แถลงข่าวการควบคุมตัวกลุ่มบุคคลผู้แอบอ้างชื่อ
พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชาผู้บัญชาการทหารบก/หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
.....<ดูเพิ่มเติม>
วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ช่วงเช้า
งานรณรงค์การขึ้นทะเบียนเกษตรกร และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว
บริเวณลานกีฬาหลังวัดพระธาตุช่อแฮ  พระอารามหลวง ตำบลช่อแฮ  อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 
.....<ดูเพิ่มเติม>
วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ช่วงบ่าย
กิจกรรมการจำหน่ายสินค้าสหกรณ์ราคายุติธรรม
ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อสนับสนุนนโยบายคสช.
จัดโดย สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ .....<ดูเพิ่มเติม>
วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ช่วงเช้า
พัฒนาวัด และปรับปรุงภูมิทัศน์ ในกิจกรรมคืนความสุขให้คนในชาติ
ณ วัดคุ้งตะเภา  อำเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์
.....<ดูเพิ่มเติม>
วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ช่วงสาย
ประชุมการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ
ด้วยมิติศาสนา และการจัดทำแผนศาสนา

จังหวัดแพร่  ประจำปี ๒๕๕๘  .....<ดูเพิ่มเติม>
วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ช่วงเช้า
กิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ และตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระภิกษุจำนวน  ๙๙ รูป ในงานมหกรรมปรองดองสมานฉันท
์ คืนความสุขให้คนในชาติ
.....<ดูเพิ่มเติม>
วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
กิจกรรมการจำหน่ายสินค้าสหกรณ์ราคายุติธรรม
ตามนโยบายของกระทรวงเกษตร และสหกรณ์เพื่อสนับสนุนนโยบาย
คสช. จัดโดย สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ .....<ดูเพิ่มเติม>
วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗
พิธีเปิดงานเทศกาลทุเรียน และผลไม้เมืองลับแล
มหัศจรรย์ ทุเรียนหลง – หลินเมืองลับแล ประจำปี ๒๕๕๗
.....<ดูเพิ่มเติม>
วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗
กิจกรรม สวท.สัญจร สร้างความสุขประชาชน ณ หอประชุมเทศบาลตำบลวังกะพี้ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ .....<ดูเพิ่มเติม>
วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗
คืนความสุขให้กับพี่น้องประชาชน ณ บริเวณเทศบาลตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์  .....<ดูเพิ่มเติม>
วันที่ ๔ กรกฏาคม ๒๕๕๗
ประชุม การกวาดล้างอาชญากรรม อาวุธสงคราม ยาเสพติด
การตัดไม้ทำลายป่า และบ่อนการพนัน ในพื้นที่รับผิดชอบ 
.....<ดูเพิ่มเติม>
วันที่ ๓ กรกฏาคม ๒๕๕๗ ( ช่วงบ่าย )
การประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารราชการ
แผ่นดิน และ
การมอบนโยบายการปฏิบัติราชการตามแนวทางคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ
ในการปฐมนิเทศนักศึกษาวิชาทหาร และผู้ปกครอง
.....<ดูเพิ่มเติม>
วันที่ ๓ กรกฏาคม ๒๕๕๗ ( ช่วงเช้า )
พิธีปลูกป่า ตามโครงการปลูกป่าทดแทนในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
คลองตรอนฝั่งซ้าย ( ป่าห้วยหีต ) .....<ดูเพิ่มเติม>
วันที่ ๒ กรกฏาคม ๒๕๕๗
ชี้แจงแนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน และมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ ตามแนวทางคณะรักษาความสงบแห่งชาติด้วย
.....<ดูเพิ่มเติม>
วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐๓๐
พลตรี ธัญญพรหม  อัศวจินดา  ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ /
ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย
จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์
เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ
เรื่อง ความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป
.....<ดูเพิ่มเติม>
วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘๓๐
การฝึกอบรมค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ตามแผนงานการสร้างความปรองดองสมานฉันท์
และฟื้นฟูประชาธิปไตย โครงการรณรงค์
เสริมสร้างความรักชาต ิประจำปี ๒๕๕๗ 
.....<ดูเพิ่มเติม>
วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๖ และ
เปิดงาน
“ ถูกทุกอย่าง สหกรณ์ไทยร่วมใจปรองดอง
.....<ดูเพิ่มเติม>
วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗
พลตรี ธัญญพรหม  อัศวจินดา  ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ /
ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์
เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ ให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
.....<ดูเพิ่มเติม>
วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๗
พลตรี ธัญญพรหม  อัศวจินดา  ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ /
ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์
เป็นประธานการประชุม ส่วนราชการ สถานบริการ
และสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์
และจังหวัดแพร
.....<ดูเพิ่มเติม>
วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙๐๐
พิธีเปิดศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฎิรูปฅ
องอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุตรดิตถ์
ณ ห้องสวางคบุรี  ชั้น ๕  ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ .....<ดูเพิ่มเติม>
วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗
แถลงข่าวผลการปฏิบัติงานของกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย
จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ .....<ดูเพิ่มเติม>
วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๗
พิธีเปิดโครงการประชุมสัมมนา
“ โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ จังหวัดแ
พร่ ”
.....<ดูเพิ่มเติม>
วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗
กิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์
โดยใช้ดนตรีเป็นสื่อในการสร้างความรักความสามัคคี
ตลอดจนเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เสนอความคิดเห็น
เสนอปัญหาของท้องถิ่น และแนวทางการแก้ไขร่วมกัน
.....<ดูเพิ่มเติม>
วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๗
การประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินและ
การ
มอบนโยบายการปฏิบัติราชการตามแนวทาง
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ( คสช. ) .....<ดูเพิ่มเติม>  
วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
พลตรีธัญญพรหม อัศวจินดา ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ /
ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย
จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ 
เป็นผู้แทนรับมอบช่อดอกไม้
และคำกล่าวแสดงการขอบคุณ
พลเอก ประยุทธจันทร์โอชา  ผู้บัญชาการทหารบก /
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ...<ดูเพิ่มเติม>
แนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน
และการมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ
ตามแนวทางคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  (คสช.)
วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
พลตรีธัญญพรหม อัศวจินดา ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ /
ผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์
เชิญผู้ประกอบการรถโดยสารและรถตู้จำนวน ๘ ราย 
สถานีวิทยุ จำนวน ๓๗ สถานี
และสถานีเคเบิ้ลทีวี จำนวน ๓ สถานี
มาพบปะทำความเข้าใจในการประกาศใช้กฎอัยการศึก
วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗
พลตรี ธัญญพรหม อัศวจินดา ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์
เชิญหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดแพร่
มารับฟังคำชี้แจงและทำความเข้าใจ
กับการประกาศใช้กฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักร 

ณ ห้องประชุมพิชัยดาบหัก กองบังคับการจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์