พลตรี ทวีศักดิ์ วินิจสร 
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๕

แนะนำ : เว็บไซต์กองทัพบก
  กองทัพบก
  กองทัพภาคที่ ๓
  มลฑลทหารบกที่ ๓๒
  จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์
  หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จทบ.อ.ต.
  โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก
  ชมรมแม่บ้านจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
  ศูนย์การจัดองค์ความรู้ทางทหาร
  โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก
  กรมยุทธศึกษาทหารบก

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 

กระดานสนทนา

 

 

คำสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือนนายทหารสัญญาบัตร ครึ่งปีแรก 60
 - 394-60 ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร ชั้นนายพล รับการเลื่อนชั้นเงินเดือนตามบัญชีการเยียวยา
 - 395-60 ให้ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร รับการเลื่อนชั้นเงินเดือนตามบัญชีการเยียวยา
 - 397-60 เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร รับการเลื่อนชั้นเงินเดือนตามบัญชีการเยียวยา
 - 398-60 ไม่เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร
 - 399-60 งดเลื่อนัช้นเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร
 - 440-60 เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร ชั้นนายพล รับการเลื่อนชั้นเงินเดือนตามบัญชีการเยียวยา และรับค่าตอบแทนพิเศษ
 - 441-60 เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรรับการเลื่อนชั้นเงินเดือนตามบัญชีการเยียวยา และรับค่าตอบแทนพิเศษและยกเลิกคำสั่ง
คำสั่งเลื่อนชั้นเงินเดือนนายทหารประทวนและลูกจ้างประจำ ครึ่งปีแรก 60
 - ส่งสำเนาคำสั่งเงินเดือนชั้นประทวน เม.ย.60 (สด.จว.พ.ร.)
 - คำสั่ง จว.อ.ต. ที่ 524_ 525_2560
 - คำสั่ง มทบ.35 (เฉพาะ) ที่ 123_60
    - ผนวก ก
    - ผนวก ข
    - ผนวก ค
    - ผนวก ง
 - คำสั่ง มทบ.35 (เฉพาะ) ที่ 124_60
 - บัญชีประกอบคำสั่งงดบำเหน็จ
 - คำสั่ง มทบ.35 (เฉพาะ) ที่ 125_60
    - ผนวก ก
    - ผนวก ข